Toekenning Friesland Campina-prijs

Meerdere melkveebedrijven ontvingen dit jaar een prijs van FrieslandCampina voor het duurzaam leveren van melk die voldoet aan kringloopeisen. De prijs was een dienblad en een tegeltje. Landelijk voldoet 25 % van de melkleveranciers aan de eisen en dat is in Slangenburg 50 %. Enkele winnaars in beeld gebracht:


Westendorp volop in beweging

Tekst: Toos Lenderink
Foto’s: Rinus Luijmes

Via Wim te Mebel (84 jaar) wordt een gesprek gepland met een van de trainers. Wim is één van de vele stille krachten waar een club niet zonder kan. Het gesprek met trainer Peter Aal van walking football Westendorp wordt enigszins verstoord door eerst een groep enthousiaste dames en later door de wel zeer luidruchtige mannen in de kantine. Want bij SV Westendorp bruist het van de sportieve mensen die in diverse groepen buiten aan sport doen.

Trainer Peter Aal met Geer en Goor

Het begon allemaal met een programma op tv met Geer en Goor. Dit was de aanzet voor sponsoren om flink over de brug te komen met geld. Hierdoor konden er o.a. een overkapping gebouwd worden en de aanwezige plannen
voor een beweegtuin worden verwezenlijkt. Nu, drie jaar later, word ik op woensdagmorgen door de mensen van het beweeguur uitgedaagd om mee te doen met hun tak van sport. Bij regen wordt er uitgeweken naar de overkapping. Na een warming up even een rustig moment waarna er in een circuit wordt gewerkt. Geke Schuurman begeleidt deze groep op professionele wijze. Het programma is elke week anders zodat de diverse spiergroepen allemaal aan bod komen. Ook coördinatie en evenwicht worden niet vergeten. Het is heerlijk zo in de buitenlucht op een speelse manier intensief bezig te zijn. Je mag alle oefeningen gewoon aanpassen naar wat jij kunt! En na afloop samen opruimen en op naar de kantine!

Walking Football

De mannen van walking football beginnen hier met hun derde helft. Peter, die bij zeven verenigingen deze Walking football trainingen verzorgt, vertelt dat de opzet is om mensen in beweging te krijgen. Niet alleen met voetbal, maar ook een bootcamp groepje voor ouderen, een jeu de boules baan, golfen en wat er in de toekomst nog meer bijkomt. Als lid van SV Westendorp mag je overal aan meedoen. Het is zeer laagdrempelig en er zijn geen testen vooraf. De drijfveer is vooral ouderen te helpen met de stap zetten naar meer bewegen. Er is veel saamhorigheid en lukt een bepaalde training niet dan doe je gewoon mee met een van de andere sporten. Zolang je lopen kunt, kun je hier ergens aan meedoen. Niets is wedstrijd- of resultaatgericht.
Dat de gezondheid verbetert door wekelijks buiten te trainen, op je eigen niveau, dat is de grote winst! Peter vertelt dat Westendorp drie jaar geleden als eerste in de regio begon met deze vorm van sport. Old Stars stelde tien gouden regels op voor het walking football. Er zijn o.a. geen scheidsrechters maar de deelnemers houden zichzelf en elkaar! aan deze regels. Zo nodig door de spelleider, die buiten het veld staat, bijgestuurd.

Het sportieve uur met Geke Schuurman

Een ecoduct in de Wrange

Dick Heesen

In het natuurgebied de Wrange, grenzend aan landgoed Slangenburg wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan een ecoduct van 20 meter breed over de A18. Dit ecoduct is bedoeld om in het wild levende dieren toegang te geven vanaf het landgoed Slangenburg naar het natuurgebied de Wrange en vice versa.

Wat is een ecoduct?

Een ecoduct, wildviaduct, wildwissel of natuurbrug is een brug over een weg speciaal bedoeld om dieren veilig te laten oversteken. Omdat de snelweg A18 het natuurgebied De Wrange-Slangenburg doorsnijdt en zo ook de ecologische verbindingszone splijt van de Boven Slinge/ Bielheimerbeek, Beken die bovenstrooms nog tot een van de gave beeksystemen van de Achterhoek behoren, is het van belang deze natuurgebieden te verbinden en de aldaar levende dieren toegang te verschaffen. De Wrange is een potentieel leefgebied van de das die hier vroeger in grote dichtheden voorkwam. Wrange-Wrang is een konijnen/dassen pijp die uitmondt in een hol. Door de aanleg van auto-, vaar- en spoorwegen, nieuwe woonlocaties en industrieterreinen
zijn de natuurgebieden in Nederland sterk versnipperd waardoor in het wild levende dieren steeds meer vast zijn komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied.
Faunavoorzieningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat dierenpopulaties in Nederland elkaar kunnen bereiken en nieuwe leefgebieden kunnen ontdekken. Daarnaast moeten ecoducten zorgen voor minder verkeersslachtoffers ten gevolge van het overstekende wild. Een ecoduct is eigenlijk een natuurgebied(je) boven een weg.

Uitvoering

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) was de naam van een samenhangend landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen nieuwe natuurgebieden en die met elkaar te verbinden. De EHS heet nu Natuurnetwerk Nederland (NNN) en moet in 2027 gerealiseerd zijn. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer in 2014 overgedragen aan de Provincies. Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin verbindingen tussen natuurgebieden worden hersteld. Het MJPO levert een belangrijke bijdrage en zorgt voor ontsnippering van de natuur en realiseert o.a. ecoducten,
ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande Rijksinfrastructuur. Zo kunnen b.v. wilde zwijnen, reewild en dassen veilig oversteken. In 2018 zou het programma afgerond moeten zijn en van de 178 knelpunten is het ecoduct over de A18 bij de Wrange een van de laatste.

Onderzoek

De conclusies uit de monitoringsonderzoeken zijn overwegend positief. Mits goed onderhouden, maken de meeste dieren goed gebruik van deze aangelegde voorzieningen. De vraag of faunavoorzieningen effectief
bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van populaties, is echter nog niet simpelweg met ja of nee te beantwoorden.
De resultaten uit onderzoeken tot nu toe, geven nog niet voldoende informatie hierover.


Glasvezel in Slangenburg

Toos Lenderink

Snel internet, tv-kijken zonder lelijke schotelantenne en een betrouwbare vaste telefoonaansluiting: het komt er allemaal aan. Het duurt nog wel tien jaar voordat heel Nederland een glasvezelaansluiting heeft, maar op 6 mei
2019 werd het glasvezelverdeelpunt in Slangenburg, aan de Varsseveldseweg nabij de Peppelmansdijk geplaatst. Glasvezel Buitenaf, BAM, de gemeente Doetinchem en de glasvezelambassadeurs uit de buurt verzamelden zich daar om dit belangrijke verdeelpunt in te wijden.

Wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem en directeur van Glasvezel Buitenaf Piet Grootenboer vullen samen de grond aan rond dit verdeelpunt. Ook deze samenwerking verloopt gesmeerd. In hun korte toespraak benoemen beiden dat er vanaf 2014 veel werk is verzet. Overheid en burgers hebben zich hier samen voor ingezet. Dankzij met name ook de inzet van de ambassadeurs kan deze langgekoesterde wens nu in vervulling gaan.


Via laspunten zijn de glasvezels onderling met elkaar verbonden. Maar elke huisaansluiting krijgt een eigen snelweg naar een van deze verdeelpunten. De netwerken Bronckhorst en Achterhoek Zuid samen hebben ongeveer 19 van deze verdeelpunten. Slangenburg valt onder het netwerk Achterhoek Zuid. De Heidenhoek valt onder Bronckhorst.
Ook hier heeft aannemer BAM een van zijn 50 ploegen aan het werk. De verwachting is dat het grondwerk eind van dit jaar klaar is.

Het verdeelpunt Slangenburg

De schouwers van BAM die vastleggen waar in huis de aansluiting moet komen zijn overal volop aan het werk. Net als de graafploegen die met name in de bermen aan het werk zijn. Zij plaatsen daarbij uit voorzorg
markeringsborden op de betreffende weghelft.
Drie dagen voordat de aannemer op privé grond komt graven, komt er een aankondiging hiervan per post. Als de aannemer u niet thuis treft, zal hij een kaartje achterlaten, zodat u een andere afspraak kunt maken. In overleg en met toestemming van de grondeigenaar wordt de plaats bepaald waar de kabels in de grond moeten komen. De gemeente Doetinchem heeft besloten de bermen (openbare grond) als proef niet in te zaaien nadat de sleuven gedicht zijn. Hierdoor krijgen zaden die van nature al in de grond zitten de kans om te ontkiemen. Dit zorgt voor de ontwikkeling van een kruidige berm met natuurlijke begroeiing. In de gemeente Bronckhorst worden na het graven de sleuven dichtgegooid, verdicht en vervolgens met graszaad ingezaaid.
Alle genodigden zijn na afloop welkom om bij ‘t Onland een kopje koffie te drinken en te genieten van een snee krentenwegge ter ere van deze mijlpaal.

Ambassadeur Jan Scholten in gesprek

Vriendendienst

Vrienden(dienst) bij opheffen Stichting Recreatieve Paden Doetinchem – Bronckhorst

Dick Heesen

Het geeft ons een tevreden gevoel dat de Stichting Vrienden van de Slangenburg bereid was om, na de beëindiging van onze Stichting Recreatieve Paden Doetinchem-Bronckhorst per 23 november jl. ons banksaldo in haar boeken op te nemen. Er is een duidelijke overeenkomst opgemaakt door onze penningmeester waarbij het geld gelabeld is en alleen kan worden ingezet voor onderhoud en reparatie van door TooS (Trots op onze Streek) ontwikkelde bewijzering, bouwwerken en routes. En er is een overeenkomst met Staatsbosbeheer gesloten m.b.t. reconstructie, onderhoud en overname van de Brunsveldwalroute zodat deze behouden blijft.

Op 22 november jl. is bij ‘t Onland door de beide voorzitters en penningmeesters de overeenkomst getekend.

v.l.n.r. Dick Heesen, Riny Scholten-Groenen, Fred Colenbrander
en Matthé Ackerman