Een ecoduct in de Wrange

Dick Heesen

In het natuurgebied de Wrange, grenzend aan landgoed Slangenburg wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan een ecoduct van 20 meter breed over de A18. Dit ecoduct is bedoeld om in het wild levende dieren toegang te geven vanaf het landgoed Slangenburg naar het natuurgebied de Wrange en vice versa.

Wat is een ecoduct?

Een ecoduct, wildviaduct, wildwissel of natuurbrug is een brug over een weg speciaal bedoeld om dieren veilig te laten oversteken. Omdat de snelweg A18 het natuurgebied De Wrange-Slangenburg doorsnijdt en zo ook de ecologische verbindingszone splijt van de Boven Slinge/ Bielheimerbeek, Beken die bovenstrooms nog tot een van de gave beeksystemen van de Achterhoek behoren, is het van belang deze natuurgebieden te verbinden en de aldaar levende dieren toegang te verschaffen. De Wrange is een potentieel leefgebied van de das die hier vroeger in grote dichtheden voorkwam. Wrange-Wrang is een konijnen/dassen pijp die uitmondt in een hol. Door de aanleg van auto-, vaar- en spoorwegen, nieuwe woonlocaties en industrieterreinen
zijn de natuurgebieden in Nederland sterk versnipperd waardoor in het wild levende dieren steeds meer vast zijn komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied.
Faunavoorzieningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat dierenpopulaties in Nederland elkaar kunnen bereiken en nieuwe leefgebieden kunnen ontdekken. Daarnaast moeten ecoducten zorgen voor minder verkeersslachtoffers ten gevolge van het overstekende wild. Een ecoduct is eigenlijk een natuurgebied(je) boven een weg.

Uitvoering

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) was de naam van een samenhangend landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen nieuwe natuurgebieden en die met elkaar te verbinden. De EHS heet nu Natuurnetwerk Nederland (NNN) en moet in 2027 gerealiseerd zijn. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer in 2014 overgedragen aan de Provincies. Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin verbindingen tussen natuurgebieden worden hersteld. Het MJPO levert een belangrijke bijdrage en zorgt voor ontsnippering van de natuur en realiseert o.a. ecoducten,
ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande Rijksinfrastructuur. Zo kunnen b.v. wilde zwijnen, reewild en dassen veilig oversteken. In 2018 zou het programma afgerond moeten zijn en van de 178 knelpunten is het ecoduct over de A18 bij de Wrange een van de laatste.

Onderzoek

De conclusies uit de monitoringsonderzoeken zijn overwegend positief. Mits goed onderhouden, maken de meeste dieren goed gebruik van deze aangelegde voorzieningen. De vraag of faunavoorzieningen effectief
bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van populaties, is echter nog niet simpelweg met ja of nee te beantwoorden.
De resultaten uit onderzoeken tot nu toe, geven nog niet voldoende informatie hierover.


Glasvezel in Slangenburg

Toos Lenderink

Snel internet, tv-kijken zonder lelijke schotelantenne en een betrouwbare vaste telefoonaansluiting: het komt er allemaal aan. Het duurt nog wel tien jaar voordat heel Nederland een glasvezelaansluiting heeft, maar op 6 mei
2019 werd het glasvezelverdeelpunt in Slangenburg, aan de Varsseveldseweg nabij de Peppelmansdijk geplaatst. Glasvezel Buitenaf, BAM, de gemeente Doetinchem en de glasvezelambassadeurs uit de buurt verzamelden zich daar om dit belangrijke verdeelpunt in te wijden.

Wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem en directeur van Glasvezel Buitenaf Piet Grootenboer vullen samen de grond aan rond dit verdeelpunt. Ook deze samenwerking verloopt gesmeerd. In hun korte toespraak benoemen beiden dat er vanaf 2014 veel werk is verzet. Overheid en burgers hebben zich hier samen voor ingezet. Dankzij met name ook de inzet van de ambassadeurs kan deze langgekoesterde wens nu in vervulling gaan.


Via laspunten zijn de glasvezels onderling met elkaar verbonden. Maar elke huisaansluiting krijgt een eigen snelweg naar een van deze verdeelpunten. De netwerken Bronckhorst en Achterhoek Zuid samen hebben ongeveer 19 van deze verdeelpunten. Slangenburg valt onder het netwerk Achterhoek Zuid. De Heidenhoek valt onder Bronckhorst.
Ook hier heeft aannemer BAM een van zijn 50 ploegen aan het werk. De verwachting is dat het grondwerk eind van dit jaar klaar is.

Het verdeelpunt Slangenburg

De schouwers van BAM die vastleggen waar in huis de aansluiting moet komen zijn overal volop aan het werk. Net als de graafploegen die met name in de bermen aan het werk zijn. Zij plaatsen daarbij uit voorzorg
markeringsborden op de betreffende weghelft.
Drie dagen voordat de aannemer op privé grond komt graven, komt er een aankondiging hiervan per post. Als de aannemer u niet thuis treft, zal hij een kaartje achterlaten, zodat u een andere afspraak kunt maken. In overleg en met toestemming van de grondeigenaar wordt de plaats bepaald waar de kabels in de grond moeten komen. De gemeente Doetinchem heeft besloten de bermen (openbare grond) als proef niet in te zaaien nadat de sleuven gedicht zijn. Hierdoor krijgen zaden die van nature al in de grond zitten de kans om te ontkiemen. Dit zorgt voor de ontwikkeling van een kruidige berm met natuurlijke begroeiing. In de gemeente Bronckhorst worden na het graven de sleuven dichtgegooid, verdicht en vervolgens met graszaad ingezaaid.
Alle genodigden zijn na afloop welkom om bij ‘t Onland een kopje koffie te drinken en te genieten van een snee krentenwegge ter ere van deze mijlpaal.

Ambassadeur Jan Scholten in gesprek

Vriendendienst

Vrienden(dienst) bij opheffen Stichting Recreatieve Paden Doetinchem – Bronckhorst

Dick Heesen

Het geeft ons een tevreden gevoel dat de Stichting Vrienden van de Slangenburg bereid was om, na de beëindiging van onze Stichting Recreatieve Paden Doetinchem-Bronckhorst per 23 november jl. ons banksaldo in haar boeken op te nemen. Er is een duidelijke overeenkomst opgemaakt door onze penningmeester waarbij het geld gelabeld is en alleen kan worden ingezet voor onderhoud en reparatie van door TooS (Trots op onze Streek) ontwikkelde bewijzering, bouwwerken en routes. En er is een overeenkomst met Staatsbosbeheer gesloten m.b.t. reconstructie, onderhoud en overname van de Brunsveldwalroute zodat deze behouden blijft.

Op 22 november jl. is bij ‘t Onland door de beide voorzitters en penningmeesters de overeenkomst getekend.

v.l.n.r. Dick Heesen, Riny Scholten-Groenen, Fred Colenbrander
en Matthé Ackerman