Een kijkje in de toekomst rond kasteel Slangenburg

Hanneke van de Velde

Eind dit jaar is het dan zo ver: na drie jaren aan voorbereiding worden het koetshuis en de landgoedwinkel bij kasteel Slangenburg verbouwd. Nol Verhoeven vertelt enthousiast over wat er allemaal staat te gebeuren in het koetshuis en de naastgelegen winkelruimte. Ook het grotere plan waar dit onderdeel van is, komt aan de orde.

Voorgeschiedenis

Sinds 2016 is Rijksmonument kasteel Slangenburg in eigendom van de Stichting Monumenten Bezit. Voor die tijd was het kasteel verbonden aan de Sint Willibrordsabdij. Dit heeft met name in de Achterhoek voor een wat gesloten imago gezorgd en een beperkte bekendheid van het kasteel. De koppeling met de abdij is er sinds 2010 niet meer. In dit jaar zijn werkgroepen (inclusief omwonenden van het kasteel en Staatsbosbeheer) geformeerd, die in 2017 hun plannen in de vorm van een gebiedsvisie hebben gepresenteerd. Het project van de komende verbouwing  is een direct gevolg van die gebiedsvisie.

Drie jaar geleden is ook subsidie aangevraagd bij LEADER voor de kosten van het verbouwingsproject en deze is inmiddels toegekend.


 

Toekomstplan van het kasteelterrein

De komende verbouwing van het koetshuis en de landgoedwinkel wordt nu eindelijk een feit. Eind van dit jaar starten de eerste werkzaamheden voor deze twee locaties. Deze verbouwing is onderdeel van een groter plan rondom kasteel Slangenburg. Dit heeft als doel een bezoekerscentrum te realiseren waarin kasteel, koetshuis en winkel een rol spelen. Door het koetshuis te verbouwen tot één bezoekerscentrum verbetert de toegankelijkheid voor het publiek, kan het gebouw het hele jaar door wél open en vormt het voorplein van het kasteel één geheel. Hierdoor komen er meer gasten en dagjesmensen in en om het kasteel, ook het hele jaar door. Duidelijk thema hier omheen is dat de rust en kleinschaligheid bewaard blijven. Na de verbouwing van koetshuis en winkel is er nog een aantal zaken dat te zijner tijd aan de orde kan komen. In de toekomst zal ook worden gezocht naar mogelijkheden om de kasteeltuin in haar oude luister te herstellen. De woningen nummers 5 en 7 aan de overkant van het koetshuis hebben sinds januari 2021 al een nieuwe bestemming als vakantiewoning.

De verbouwing van koetshuis en landgoedwinkel  

De opzet van de bezoekersruimte van het koetshuis blijft grotendeels hetzelfde. Er komt aan de tuinkant een deur naar de boomgaard. Deze is dan beter bereikbaar en ook te gebruiken voor een bruiloft of klein evenement. De keuken krijgt een complete metamorfose en wordt vernieuwd en voldoet daarmee meteen aan de eisen van deze tijd. Er komen een aparte spoelkeuken en een apart bereidingsgedeelte. Hierdoor vindt er een betere doorstroming plaats in de keuken.

De toiletten worden helemaal vervangen; er komt een moderne toiletgroep met vijf genderneutrale toiletten en een mindervalidentoilet. Hiermee gaat ook deze locatie helemaal mee met haar tijd. Deze toiletten zijn zowel vanuit het koetshuis als de landgoedwinkel makkelijk te bereiken via centrale ruimtes. Op de indicatieve tekening bij dit artikel is te zien hoe het er waarschijnlijk uit komt te zien (LET OP: wijzigingen nog voorbehouden).

Indicatieve plattegrond nieuwe situatie (wijzigingen nog voorbehouden)

De landgoedwinkel krijgt een plafond van planken op de grote balken. De dakconstructie is toch wel één van de aandachttrekkers van het gebouw en daarom blijven de prachtige spanten en gebinten gedeeltelijk nog te zien. Daarvoor wordt er aan de tuinkant boven de hilde een grote glasplaat geplaatst. Op termijn, in een volgende fase, wordt er nog gedacht om de ruimte die boven de winkel ontstaat, te gebruiken als vergaderlocatie. Hiervoor kan er dan een soort box op de zolder worden geplaatst die te gebruiken is als vergaderruimte.

De brandveiligheid van het pand wordt ook meteen op orde gebracht. De wand tussen de winkel en de naastgelegen woning wordt tot het plafond toe dichtgemaakt. Dit was nog een punt van aandacht dat nu meteen ingevuld kan worden.

De werkgroep landgoedwinkel van de Heerlijckheid Slangenburgh buigt zich de komende tijd over hoe de winkel zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk vorm te geven. Het is nu een mooi moment om daar weer eens opnieuw aandacht aan te geven. Doel van de herinrichting is te kijken hoe meer gebruik te maken van de zijkanten in de winkel, zowel in de breedte als de hoogte. Uiteraard zonder het specifieke karakter van de landgoedwinkel aan te tasten. Het is zeker niet de bedoeling dat de winkel een strakgetrokken HEMA-achtige invulling krijgt.

Met deze opzet ontstaat er een mooi voorplein bij het kasteel waar recreanten zeven dagen in de week terechtkunnen. Onverwachte sluiting van het koetshuis door een besloten feest komt dan ook niet meer voor. Er is in de nieuwe situatie namelijk dan wel de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.

Wanneer speelt dit alles?

De planning is dat er eind 2021 wordt gestart met de verbouwing. Een in verbouwingen aan monumentale panden gespecialiseerde aannemer, Claus aannemingsmaatschappij BV te Doesburg, gaat dan aan de slag. In de loop van het eerste halfjaar van 2022 worden de ruimtes opgeleverd.

De horeca-activiteiten van het koetshuis worden tijdens de verbouwing tijdelijk verplaatst naar het pand nummer 7 aan de overkant. Hier komt dan ook nog een bescheiden mogelijkheid om de producten uit de winkel te blijven verkopen. Zo kan de handel gewoon doorgaan tijdens de werkzaamheden en komen bezoekers niet maandenlang voor een gesloten deur.

Vooruitblik naar de toekomst

De gemeente Doetinchem heeft aangegeven interesse te hebben in een ondernemers inspiratiepunt Slangenburg. Eind oktober heeft daarover weer een gesprek plaatsgevonden. De exacte invulling hiervan is nog open en onzeker, evenals het beschikbare budget van de gemeente hiervoor.

Al met al genoeg plannen en ontwikkelingen om van kasteel Slangenburg en de bijbehorende gebouwen en omgeving een prachtig geheel te maken dat met vertrouwen de toekomst in kan gaan. [1] LEADER is een onderdeel van het overkoepelende Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin is gericht. De focus van het programma ligt op innovatie en duurzaarzaameid in het landelijk gebied.


Ceremoniepaviljoen op natuurbegraafplaats

Tekst: Jeanette Wechgelaer

Afbeeldingen: Buha.

De laatste jaren heeft Buha veel vragen gekregen over een ruimte om een afscheid te kunnen organiseren op natuurbegraafplaats Slangenburg. Op de begraafplaats kan men wel gebruik maken van de boskapel, maar dat is natuurlijk weersafhankelijk. En niet iedereen vindt de boskapel voldoende geschikt. Er is daarom naar mogelijkheden gezocht om een afscheidsruimte te realiseren die past binnen de sfeer van natuurbegraven. Die mogelijkheid is nu gevonden in een ceremoniepaviljoen.

In de eerste plannen stond het ceremoniepaviljoen ten zuiden van de eiken nabij de Kommendijk. Maar tijdens een informatieavond uitten buurtbewoners hun zorgen over parkeeroverlast op de Kommendijk. Dat werd door Buha opgepakt en er werd gekeken naar een andere plek. Toen werd ook snel duidelijk dat voor een andere locatie een ander ontwerp gewenst was.

Buha is een voormalige afdeling van de gemeente Doetinchem en werkt nu als overheidsbedrijf voor diezelfde gemeente. Buha is naast het beheren en onderhouden van het groen verantwoordelijk voor parkeren, handhaven, het inzamelen van afval en het beheren en onderhouden van onder andere de gemeentelijke begraafplaatsen (w.o. de natuurbegraafplaats), gemeentelijke accommodaties, sportvelden, riolering, openbare verlichting, wegen en bruggen.

Het nu te realiseren ceremoniepaviljoen staat dicht bij cirkel D en de bijenstal. Het is de bedoeling dat bezoekers parkeren op de bestaande parkeerplaats aan de Nutselaer. Om het ceremoniepaviljoen te bereiken wordt een nieuw pad aangelegd.

Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Zo zullen de muren van het paviljoen bestaan uit gestampte kalkhennep en wordt voor de gebinten gebruik gemaakt van zoveel mogelijk regionaal hout.

Vanuit de bosrand van de bestaande begraafplaats loopt men richting het ceremoniepaviljoen. Het gebouw gaat men in via een overkapping. Midden in het paviljoen staat de baar. Mensen zitten rondom de baar of op banken tegen de muur. Het gebouw is wel geïsoleerd, maar in principe niet verwarmd. Na de dienst is het mogelijk daar een kopje koffie of thee te gebruiken en een klein hapje te eten. Er is een toilet dat ook buiten diensttijden beschikbaar is, b.v. in de weekenden.

De planning van de bouwwerkzaamheden is o.a. afhankelijk van de bouwvergunning. Het streven is komend voorjaar te starten met de bouw. Maar voor de bouw moet eerst een persleiding worden verlegd om de riolering te kunnen aansluiten. Daarna dient er nog een bouwweg over het terrein aangelegd te worden. De plannen zijn er en hopelijk laat de realisering niet lang op zich wachten.   


Vrijetijdseconomie van de Gemeente Doetinchem

Joop Helmink

We spreken met de beleidsmedewerker van de Gemeente Doetinchem dhr. Marcel Bourgondien over de plannen en uitvoering in zake de recreatie en het toerisme in onze gemeente en in het bijzonder wat dat betekent voor Slangenburg en omgeving. Onder verantwoordelijkheid van wethouder Henk Bulten is het initiatief genomen om de ontwikkelingen van de recreatie en het toerisme in kaart te brengen om zodoende beleid te kunnen maken en uitvoeren. Marcel Bourgondien heeft de uitvoering van deze notitie ter hand genomen en wil graag vertellen wat de conclusies zijn en dan specifiek voor Slangenburg.

Elke zondagmorgen gaat een groepje trouwe sportievelingen samen van start vanaf de zondagsschool

De vrijetijdssector is een belangrijk onderdeel van de werkgelegenheid in onze gemeente: 370 bedrijven met 1820 banen zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de economische bedrijvigheid. Landgoed Slangenburg is één van de belangrijkste natuurgebieden in de gemeente, het landgoed en kasteel trekken hier de meeste aandacht. De gemeente is bijzonder trots op dit prachtige historische uit de 17e eeuw stammende kasteel dat in de top 100 staat van de 63.000 rijksmonumenten in Nederland.

Bezoekerscentrum Slangenburg

Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatie van een bezoekerscentrum voor Achterhoekse kastelen, tuinen en landgoederen bij het kasteel Slangenburg in samenwerking met stichting Achterhoek Toerisme. Bedoeling is dat promotie en voorlichting over het unieke en historische culturele erfgoed van de Achterhoek wordt aangeboden. Ook wordt onderzocht of de 17e-eeuwse tuinen kunnen worden hersteld in samenwerking met Gastenhuis en Monumenten Bezit. Wenselijk zou zijn om het kasteel vaker open te stellen voor rondleidingen.

Mountainbikeroutes (MTB)

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van MTB-routes door de Achterhoek, wat betekent dat de routes verspreid over de gemeenten in de Achterhoek aangelegd worden. Voor de Gemeente Doetinchem betekent het dat er routes in de Kruisbergse bossen en in de Slangenburg worden aangelegd, die dan aansluiting krijgen met de andere MTB-routes in de omgeving. Deze routes zijn zuiver alleen voor de mountainbike geschikt: het zijn smalle paden aangelegd in één richting. Met de aanleg van de zogenaamde ’MTB-single tracks’ wordt tegemoetgekomen aan de wens van recreanten en gebiedseigenaren om de MTB-ers te scheiden van bijvoorbeeld wandelaars, zoals dat ook met de ruiterpaden gedaan is. De routes worden in samenwerking met de plaatselijke wielersport-verenigingen gerealiseerd. Het onderhoud zal worden verzorgd door Achterhoek Toerisme. De uitvoering van deze plannen wordt in 2022 afgerond. De gemeente verwacht dat deze faciliteit een unieke beleving en voor de biker een uitdaging zal zijn, waardoor op elke gewenste plek in de gemeente opgestart kan worden met deze sportieve uitdaging.

Wandelroute Zumpe – Slangenburg

Door de uitbreiding van de Zumpe zijn er plannen ontstaan om een wandelpad te realiseren van het centrum van Doetinchem door het natuurgebied de Zumpe naar de Slangenburg. De gemeente is hier al mee begonnen en verwacht dat de werken snel kunnen worden afgerond.

Pieterpad

Het Pieterpad is enkele jaren geleden verlegd van Zelhem door de Slangenburg naar het sluizencomplex De Pol richting Zeddam. Voorheen liep de route door Doetinchem.

Knooppunten fietsroutes

De gemeente Doetinchem zorgt samen met Achterhoek Toerisme voor de actualisatie van de fietsknooppunten-routes, wat veel aandacht opeist. Elke wijziging in de route vergt aandacht om de bewegwijzering actueel te houden.

Recreatiedruk

Een punt van zorg is de drukte in de natuur, door de coronamaatregelen wordt veel in de natuur gerecreëerd. Veel mensen zijn niet gewend aan de regels die vanzelfsprekend zijn in de natuur. Loslopende honden zijn een groot gevaar voor de wildstand, wat door de recreant wordt onderschat. Gemeente en natuurbeheerders geven veel aandacht aan voorlichting en aanwijzingen in natuurgebieden.

Gastvrijheid

Doetinchem wil uitbreiding van verblijfsrecreatie bevorderen. Initiatieven en plannen voor B&B, hotel, camping of anderszins zullen door de gemeente waar mogelijk worden gestimuleerd. Camperplekken in de Slangenburg kunnen worden aangelegd. Hiervoor zullen de grondeigenaren initiatief moeten nemen. Doetinchem heeft zeven camperplaatsen bij het Pannenkoekschip aangelegd. De Natuurcamping de Slangenburg is voor de gemeente een prachtige promotie van duurzaam recreëren.

Toeristenbelasting

De gemeente heeft sinds kort toeristenbelasting ingevoerd. Doetinchem heeft als laatste gemeente in de Achterhoek toeristenbelasting ingevoerd. Met de gelden kunnen activiteiten worden ontwikkeld en ook kan inzicht worden verkregen in hoeveelheid en locaties van verblijfsrecreatie.

Promotie

Op de website van Achterhoek Toerisme waar de gemeente aan deelneemt kan informatie op gebied van recreatie en toerisme in de Achterhoek worden opgevraagd. Bijvoorbeeld de wandel, MTB en knooppuntenroutes zijn op papier en digitaal beschikbaar.

Dhr. Marcel Bourgondien is enthousiast over de mogelijkheden in recreatievoorzieningen die onze gemeente biedt. De economische impuls is van groot belang om onze mooie Gelderse streken te behouden en verder te ontplooien.


Toekenning Friesland Campina-prijs

Meerdere melkveebedrijven ontvingen dit jaar een prijs van FrieslandCampina voor het duurzaam leveren van melk die voldoet aan kringloopeisen. De prijs was een dienblad en een tegeltje. Landelijk voldoet 25 % van de melkleveranciers aan de eisen en dat is in Slangenburg 50 %. Enkele winnaars in beeld gebracht:


Westendorp volop in beweging

Tekst: Toos Lenderink
Foto’s: Rinus Luijmes

Via Wim te Mebel (84 jaar) wordt een gesprek gepland met een van de trainers. Wim is één van de vele stille krachten waar een club niet zonder kan. Het gesprek met trainer Peter Aal van walking football Westendorp wordt enigszins verstoord door eerst een groep enthousiaste dames en later door de wel zeer luidruchtige mannen in de kantine. Want bij SV Westendorp bruist het van de sportieve mensen die in diverse groepen buiten aan sport doen.

Trainer Peter Aal met Geer en Goor

Het begon allemaal met een programma op tv met Geer en Goor. Dit was de aanzet voor sponsoren om flink over de brug te komen met geld. Hierdoor konden er o.a. een overkapping gebouwd worden en de aanwezige plannen
voor een beweegtuin worden verwezenlijkt. Nu, drie jaar later, word ik op woensdagmorgen door de mensen van het beweeguur uitgedaagd om mee te doen met hun tak van sport. Bij regen wordt er uitgeweken naar de overkapping. Na een warming up even een rustig moment waarna er in een circuit wordt gewerkt. Geke Schuurman begeleidt deze groep op professionele wijze. Het programma is elke week anders zodat de diverse spiergroepen allemaal aan bod komen. Ook coördinatie en evenwicht worden niet vergeten. Het is heerlijk zo in de buitenlucht op een speelse manier intensief bezig te zijn. Je mag alle oefeningen gewoon aanpassen naar wat jij kunt! En na afloop samen opruimen en op naar de kantine!

Walking Football

De mannen van walking football beginnen hier met hun derde helft. Peter, die bij zeven verenigingen deze Walking football trainingen verzorgt, vertelt dat de opzet is om mensen in beweging te krijgen. Niet alleen met voetbal, maar ook een bootcamp groepje voor ouderen, een jeu de boules baan, golfen en wat er in de toekomst nog meer bijkomt. Als lid van SV Westendorp mag je overal aan meedoen. Het is zeer laagdrempelig en er zijn geen testen vooraf. De drijfveer is vooral ouderen te helpen met de stap zetten naar meer bewegen. Er is veel saamhorigheid en lukt een bepaalde training niet dan doe je gewoon mee met een van de andere sporten. Zolang je lopen kunt, kun je hier ergens aan meedoen. Niets is wedstrijd- of resultaatgericht.
Dat de gezondheid verbetert door wekelijks buiten te trainen, op je eigen niveau, dat is de grote winst! Peter vertelt dat Westendorp drie jaar geleden als eerste in de regio begon met deze vorm van sport. Old Stars stelde tien gouden regels op voor het walking football. Er zijn o.a. geen scheidsrechters maar de deelnemers houden zichzelf en elkaar! aan deze regels. Zo nodig door de spelleider, die buiten het veld staat, bijgestuurd.

Het sportieve uur met Geke Schuurman

Een ecoduct in de Wrange

Dick Heesen

In het natuurgebied de Wrange, grenzend aan landgoed Slangenburg wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan een ecoduct van 20 meter breed over de A18. Dit ecoduct is bedoeld om in het wild levende dieren toegang te geven vanaf het landgoed Slangenburg naar het natuurgebied de Wrange en vice versa.

Wat is een ecoduct?

Een ecoduct, wildviaduct, wildwissel of natuurbrug is een brug over een weg speciaal bedoeld om dieren veilig te laten oversteken. Omdat de snelweg A18 het natuurgebied De Wrange-Slangenburg doorsnijdt en zo ook de ecologische verbindingszone splijt van de Boven Slinge/ Bielheimerbeek, Beken die bovenstrooms nog tot een van de gave beeksystemen van de Achterhoek behoren, is het van belang deze natuurgebieden te verbinden en de aldaar levende dieren toegang te verschaffen. De Wrange is een potentieel leefgebied van de das die hier vroeger in grote dichtheden voorkwam. Wrange-Wrang is een konijnen/dassen pijp die uitmondt in een hol. Door de aanleg van auto-, vaar- en spoorwegen, nieuwe woonlocaties en industrieterreinen
zijn de natuurgebieden in Nederland sterk versnipperd waardoor in het wild levende dieren steeds meer vast zijn komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied.
Faunavoorzieningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat dierenpopulaties in Nederland elkaar kunnen bereiken en nieuwe leefgebieden kunnen ontdekken. Daarnaast moeten ecoducten zorgen voor minder verkeersslachtoffers ten gevolge van het overstekende wild. Een ecoduct is eigenlijk een natuurgebied(je) boven een weg.

Uitvoering

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) was de naam van een samenhangend landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen nieuwe natuurgebieden en die met elkaar te verbinden. De EHS heet nu Natuurnetwerk Nederland (NNN) en moet in 2027 gerealiseerd zijn. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer in 2014 overgedragen aan de Provincies. Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin verbindingen tussen natuurgebieden worden hersteld. Het MJPO levert een belangrijke bijdrage en zorgt voor ontsnippering van de natuur en realiseert o.a. ecoducten,
ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande Rijksinfrastructuur. Zo kunnen b.v. wilde zwijnen, reewild en dassen veilig oversteken. In 2018 zou het programma afgerond moeten zijn en van de 178 knelpunten is het ecoduct over de A18 bij de Wrange een van de laatste.

Onderzoek

De conclusies uit de monitoringsonderzoeken zijn overwegend positief. Mits goed onderhouden, maken de meeste dieren goed gebruik van deze aangelegde voorzieningen. De vraag of faunavoorzieningen effectief
bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van populaties, is echter nog niet simpelweg met ja of nee te beantwoorden.
De resultaten uit onderzoeken tot nu toe, geven nog niet voldoende informatie hierover.


Glasvezel in Slangenburg

Toos Lenderink

Snel internet, tv-kijken zonder lelijke schotelantenne en een betrouwbare vaste telefoonaansluiting: het komt er allemaal aan. Het duurt nog wel tien jaar voordat heel Nederland een glasvezelaansluiting heeft, maar op 6 mei
2019 werd het glasvezelverdeelpunt in Slangenburg, aan de Varsseveldseweg nabij de Peppelmansdijk geplaatst. Glasvezel Buitenaf, BAM, de gemeente Doetinchem en de glasvezelambassadeurs uit de buurt verzamelden zich daar om dit belangrijke verdeelpunt in te wijden.

Wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem en directeur van Glasvezel Buitenaf Piet Grootenboer vullen samen de grond aan rond dit verdeelpunt. Ook deze samenwerking verloopt gesmeerd. In hun korte toespraak benoemen beiden dat er vanaf 2014 veel werk is verzet. Overheid en burgers hebben zich hier samen voor ingezet. Dankzij met name ook de inzet van de ambassadeurs kan deze langgekoesterde wens nu in vervulling gaan.


Via laspunten zijn de glasvezels onderling met elkaar verbonden. Maar elke huisaansluiting krijgt een eigen snelweg naar een van deze verdeelpunten. De netwerken Bronckhorst en Achterhoek Zuid samen hebben ongeveer 19 van deze verdeelpunten. Slangenburg valt onder het netwerk Achterhoek Zuid. De Heidenhoek valt onder Bronckhorst.
Ook hier heeft aannemer BAM een van zijn 50 ploegen aan het werk. De verwachting is dat het grondwerk eind van dit jaar klaar is.

Het verdeelpunt Slangenburg

De schouwers van BAM die vastleggen waar in huis de aansluiting moet komen zijn overal volop aan het werk. Net als de graafploegen die met name in de bermen aan het werk zijn. Zij plaatsen daarbij uit voorzorg
markeringsborden op de betreffende weghelft.
Drie dagen voordat de aannemer op privé grond komt graven, komt er een aankondiging hiervan per post. Als de aannemer u niet thuis treft, zal hij een kaartje achterlaten, zodat u een andere afspraak kunt maken. In overleg en met toestemming van de grondeigenaar wordt de plaats bepaald waar de kabels in de grond moeten komen. De gemeente Doetinchem heeft besloten de bermen (openbare grond) als proef niet in te zaaien nadat de sleuven gedicht zijn. Hierdoor krijgen zaden die van nature al in de grond zitten de kans om te ontkiemen. Dit zorgt voor de ontwikkeling van een kruidige berm met natuurlijke begroeiing. In de gemeente Bronckhorst worden na het graven de sleuven dichtgegooid, verdicht en vervolgens met graszaad ingezaaid.
Alle genodigden zijn na afloop welkom om bij ‘t Onland een kopje koffie te drinken en te genieten van een snee krentenwegge ter ere van deze mijlpaal.

Ambassadeur Jan Scholten in gesprek

Vriendendienst

Vrienden(dienst) bij opheffen Stichting Recreatieve Paden Doetinchem – Bronckhorst

Dick Heesen

Het geeft ons een tevreden gevoel dat de Stichting Vrienden van de Slangenburg bereid was om, na de beëindiging van onze Stichting Recreatieve Paden Doetinchem-Bronckhorst per 23 november jl. ons banksaldo in haar boeken op te nemen. Er is een duidelijke overeenkomst opgemaakt door onze penningmeester waarbij het geld gelabeld is en alleen kan worden ingezet voor onderhoud en reparatie van door TooS (Trots op onze Streek) ontwikkelde bewijzering, bouwwerken en routes. En er is een overeenkomst met Staatsbosbeheer gesloten m.b.t. reconstructie, onderhoud en overname van de Brunsveldwalroute zodat deze behouden blijft.

Op 22 november jl. is bij ‘t Onland door de beide voorzitters en penningmeesters de overeenkomst getekend.

v.l.n.r. Dick Heesen, Riny Scholten-Groenen, Fred Colenbrander
en Matthé Ackerman